CONVOCATÒRIA PRIMERA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA 2022

Per acord de Junta de Govern de data 03 de Març de 2022, m'és grat de convocar-vos a la primera Junta General de 2022, que se celebrarà en la data que a continuació s'expressa i d´acord a l'ordre del dia previst en els Estatuts i d'altres disposicions d'aplicació.

Primera Junta General Ordinària del  2022: dijous 31 de març de 2022 a les 13:00 h en única convocatòria a la seu del Carrrer de les Creus, 8 1er

ORDRE DEL DIA:

1.- Lectura, i aprovació, si escau, de l'acta de la Junta General Ordinària de 22 de desembre de 2021.

2.- Ressenya per la Sra. Degana, dels esdeveniments més importants que durant l'any precedent hagin tingut lloc en relació amb el Col·legi.

3.- Examen i votació del compte general de despeses i ingressos de l'any 2021.

4.- Lectura, discussió i votació de les propostes i assumptes presentats de conformitat amb l’article 59.5) dels Estatuts.

5.- Torn obert de paraules.

La relació d’ingressos i despeses de l’any 2021 està a disposició dels col·legiats a la Secretaria del Col·legi, també es podrà consultar al segënt enllaç: Compte de resultats

 

***Es prega confirmació d’assistència al mail: icasf@icasf.net per fer previsió d’aforament.

 

Sant Feliu de Llobregat, a 9 de març de 2022