Política de privadesa i protecció de dades.

 • Home
 • Política de privadesa i protecció de dades.

Política de privadesa

Descarregar registre d'activitats
Descargar registro de actividades

La confidencialitat i la seguretat son valors primordials de l’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE SANT FELIU DE LLOBREGAT i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de l’usuari en tot moment i no recopilar informació innecessària. A continuació posem a disposició tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privacitat amb relació a les dades personals que recopilem explicant:

 • Qui és el responsable del tractament de les dades.
 • Per quines finalitats recopilem les dades que li sol·licitem.
 • Quina és la legitimació pel seu tractament
 • Durant quant de temps les conservem
 • A quins destinataris es comuniquen les seves dades.
 • Quins són els seus drets i com exercir-los
 1. Responsable:

IL·LUSTRE COL.LEGI D’ADVOCATS DE SANT FELIU DE LLOBREGAT (Q0863008I)
C/ Creus, 8 08980 Sant Feliu de Llobregat (BARCELONA)
icasf@icasf.net

Delegado de protección de datos: Lant Abogados (Lant Advisors, S.L.P.) - icasf@delegado-datos.com

 1. Finalitats, legitimació i conservació dels tractaments de les dades enviades a través de:
 • FORMULARI D’ALTA DE COL·LEGIACIÓ

Finalitat:  Pel compliment de les potestats del Col·legi i l’oferiment dels serveis als col·legiats: alta, registre i gestió, control dels requeriments d’accés, gestió de quotes, desenvolupament de la facultat disciplinària en l’ordre professional i col·legial, intervenció en les qüestions que, per motius professionals, es puguin originar entre els col·legiats, emissió de certificacions i acreditacions relacionades amb l’exercici de les potestats jurídiques i publiques, gestió i control de la biblioteca, enviament de comunicacions i ofertes formatives i de serveis d’interès pel col·legiat, incloent mitjançant l’adreça de correu electrònic que ens faciliti. Publicació de dades professionals al directori públic del Col·legi.

Legitimació: Llei 2/1974, de 13 de febrer, de Col·legis Professionals. Estatut i Reglament de règim intern. Alta del col·legiat i interès legítim per remetre informacions comercials d’interès dins el nostre àmbit. Publicació de les seves dades professionals: art. 10 de la Llei 25/2009 (Llei Ómnibus).

Conservació: Durant l’alta en el Col·legi i, finalitzada aquesta, durant els terminis exigits per llei per atendre eventuals responsabilitats.

 • DENÚNCIES, QUEIXES Y RECLAMACIONS

Finalitat: Gestionar, controlar, tramitar i resoldre la reclamació, queixa o denúncia presentada contra l’actuació dels col·legiats, així com per la gestió dels expedients administratius i jurisdiccionals.

Legitimació: Consentiment de l’usuari al realitzar la sol·licitud. En cas d’aportació de dades sensibles, el seu tractament per part del Col·legi està emparat per llei (Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril) i de conformitat amb els Estatuts de l’organització per la tramitació de la reclamació i expedient deontològic.

Conservació: Durant la tramitació de l’expedient i, finalitzada aquesta, durant els terminis exigits per llei per atendre eventuals responsabilitats. DRETS: Pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició adreçant-se al responsable. En cas de divergències, pot presentar una reclamació davant l’ “Agencia de Protección de Datos” (www.aepd.es).

 • INSCRIPCIÓ A ACTIVITATS, FORMACIÓ, ESDEVENIMENTS, ETC.

Finalitat: Gestionar la inscripció a l’activitat o formació organitzada. En cas de formacions online, gestionar l’alta en la plataforma de formació.

Legitimació: El consentiment de l’usuari al realitzar la inscripció a l’activitat. Execució de l’acord de prestació de serveis.

Conservació: Finalitzada l’activitat, formació o esdeveniment i els terminis legals de conservació que existeixin, si es el cas.

 • ENVIAMENT DE CORREUS ELECTRÒNICS

Finalitat: Contestar les sol·licituds d’informació, atendre peticions y resoldre consultes o dubtes.

Legitimació: El consentiment de l’usuari al sol·licitar informació a través del correu electrònic.

Conservació: Una vegada resolta la seva petició per correu electrònic si no ha generat un nou tractament.

 • TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS DE JUSTÍCIA GRATUÏTA

Finalitat: Gestionar i tramitar la sol·licitud de justícia gratuïta davant l’Administració Pública competent i assessorar respecte a la mateixa. Comprovació de la informació i documentació aportada per valorar el compliment dels requeriments.

Legitimació: El consentiment de l’usuari al realitzar la sol·licitud y Llei 1/1996, de 10 de gener, d’Assistència Jurídica Gratuïta.

Conservació: Realització dels tràmits pertinents davant les Administracions Públiques i seguiment de l’expedient. Posteriorment, durant els terminis legals de conservació.

 • TRAMITACIÓ D’ALTRES SOL·LICITUDS

Finalitat: Gestionar i tramitar la sol·licitud realitzada per l’interessat.

Legitimació: El consentiment de l’usuari al realitzar la sol·licitud corresponent i/o en el seu cas, potestats pròpies del Col·legi.

Conservació: Les dades personals es conservaran mentre es tramita i resol la sol·licitud corresponent i durant els terminis legals que corresponguin per atendre eventuals responsabilitats.

Obligació de facilitar dades personals i conseqüències de no fer-ho.

L’aportació de dades personals requereix una edat mínima de 14 anys o, en el seu cas, disposar de capacitat jurídica suficient.

Les dades personals requerides són necessàries per gestionar les seves sol·licituds i/o prestar els serveis que pugui demanar, per la qual cosa si no ens les facilita no podrem atendre’l correctament ni prestar-li el servei que ens ha sol·licitat.

 1. Destinataris de les seves dades

Les seves dades són confidencials i no es cediran a tercers, llevat que existeixi obligació legal i en els casos esmentats a continuació.

En el cas d’alta de col·legiats, les seves dades seran cedides al “Consejo General de la Abogacía Española” pel control dels col·legiats exercents de la professió (Llei 2/1974, de 13 de febrer, de Col·legis Professionals). Així mateix, les seves dades professionals i el número de col·legiació seran públiques en el directori de col·legiats, de conformitat amb la Llei Ómnibus.

En el cas de formacions online: Les dades personals que voluntàriament incorpori a la plataforma de formació seran públiques per a la resta d’alumnes del curs.

En el cas de la tramitació de l’expedient deontològic i, si és necessària la tramitació administrativa o jurisdiccional del mateix, les seves dades podran ser cedides als organismes judicials corresponents per a la seva resolució.

Per la tramitació de les sol·licituds de justícia gratuïta, les dades i informació aportada serà cedida a la Comissió Provincial d’Assistència Jurídica Gratuïta corresponent, òrgan encarregat del reconeixement o denegació del dret a l’assistència jurídica gratuïta.

 1. Drets amb relació a les seves dades personals

Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan el mateix s’hagi atorgat pel tractament de les seves dades. En cap cas la retirada d’aquest consentiment condiciona les relacions generades amb anterioritat.

Igualment, pot exercir els següents drets:

 • Sol·licitar l’accés a les seves dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.
 • Sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries pels fins pels quals van ser recollides.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament en determinades circumstàncies.
 • Sol·licitar l’oposició al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació particular.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos previstos per la normativa.
 • Altres drets reconeguts en les normatives aplicables

 

On i com sol·licitar els seus drets: Mitjançant un escrit adreçat al responsable a la seva adreça postal o electrònica (indicades a l’apartat A), indicant la referència “Dades Personals”, especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.

En cas de divergències amb l’entitat relatives al tractament de les seves dades, pot presentar una reclamació davant la “Autoridad de Protección de Datos” (www.agpd.es)

 1. Seguretat de les seves dades personals

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l’informem de que hem adoptat totes les mesures de tipus tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la seguretat de les dades personals aportades i prevenir la seva alteració, pèrdua i tractament i accessos no autoritzats.

 1. Actualització de les seves dades

És important que, per poder mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hagi hagut alguna modificació de les mateixes. En cas contrari no responem de la veracitat d’aquestes dades.

No ens fem responsables de la política de privacitat respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers mitjançant els enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

La present Política de Privacitat por ser modificada per adaptar-la als canvis que es produeixin al nostre web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa s’exigeix la seva lectura cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d’aquest web.