Política de privadesa i protecció de dades.

 • Home
 • Política de privadesa i protecció de dades.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La confidencialitat i la seguretat son valors primordials de l’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE SANT FELIU DE LLOBREGAT (ICASF) i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de la persona usuària en tot moment i no recopilar informació innecessària. A continuació posem a disposició tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privacitat amb relació a les dades personals que recopilem explicant:

 • Qui és el responsable del tractament de les dades.
 • Per quines finalitats recopilem les dades que li sol·licitem.
 • Quina és la legitimació pel seu tractament
 • Durant quant de temps les conservem
 • A quins destinataris es comuniquen les seves dades.
 • Quins són els seus drets i com exercir-los
 1. RESPONSABLE:

IL·LUSTRE COL.LEGI D’ADVOCATS DE SANT FELIU DE LLOBREGAT (Q0863008I)

C/ Creus, nº 8

08980 Sant Feliu de Llobregat (BARCELONA)
protecciodades@icasf.net

Delegat de protecció de dades (DPD):

Lant Abogados (Lant Advisors, S.L.P.) - icasf@delegado-datos.com

Registre d’Activitats de Tractament: Descarregar registre d'activitats ICASF

 1. FINALITATS, LEGITIMACIÓ I CONSERVACIÓ DELS TRACTAMENTS DE DADES:
 • ENVIAMENT DE CORREUS ELECTRÓNICS.

Finalitats: Contestar a les seves sol·licituds d'informació, atendre les seves peticions i respondre les seves consultes o dubtes.

Legitimació: El consentiment de la persona usuària en sol·licitar-nos informació a través de l'adreça de correu electrònic.

Conservació: Una vegada resolta la seva petició per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament.

 • TRÀMIT DE COL·LEGIACIÓ

Finalitats:  Compliment de les potestats del Col·legi i l'oferiment dels serveis a les persones col·legiades: alta, registre i gestió, control dels requisits d'accés, gestió de quotes, tramitació de sol·licituds, desenvolupament de la facultat disciplinària en l'ordre professional i col·legial, intervenció en les qüestions que, per motius professionals, es puguin originar entre les persones col·legiades, emissió de certificacions i acreditacions relacionades amb l'exercici de les potestats jurídiques i públiques, gestió i control de la biblioteca, enviament de comunicacions i ofertes formatives i de serveis d'interès per la persona col·legiada, fins i tot mitjançant l'adreça de correu electrònic que ens faciliti. Publicació de dades professionals al directori públic del Col·legi.

Legitimació: Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals. Estatuts i Reglament de Règim Interior. Alta de la persona col·legiada i interès legítim a remetre-li informacions comercials d'interès per al nostre àmbit. Publicació de les seves dades: art. 10 de la Llei 25/2009 (Llei Òmnibus).

Conservació: Durant l'alta en el Col·legi i, finalitzada aquesta, durant els terminis exigits per llei per a atendre eventuals responsabilitats.

En el cas de sol·licitud de baixa del Col·legi, les dades seran tractades per a gestionar i tramitar la sol·licitud de baixa col·legial i es conservaran amb caràcter indefinit, sobre la base d'un interès legítim, el nom i cognoms i dates d'alta i baixa com a registre històric de persones col·legiades.

 • REGISTRE SOCIETAT PROFESSIONAL / MODIFICACIÓ DADES.

Finalitats: Gestionar la seva sol·licitud en relació amb la Societat Professional.

Legitimació: Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals. Reglament de Règim Interior.

Conservació: Terminis legalment previstos.

En el cas de facilitar dades de tercers a través d'aquest formulari (dades de membres de la societat), la persona interessada declara responsablement que compta amb el seu consentiment i que li ha proporcionat tota la informació necessària sobre les finalitats i la forma en la qual seran tractats les seves dades personals.

 • TRAMITACIÓ DE DENÚNCIES, QUEIXES Y RECLAMACIONS

Finalitats: Gestionar, controlar, tramitar i resoldre la reclamació, queixa o denúncia presentada contra l'actuació de les persones col·legiades, així com per la gestió dels expedients administratius i jurisdiccionals.

Legitimació: Consentiment de la persona usuària en realitzar la sol·licitud. Compliment de les potestats pròpies del Col·legi i de la normativa aplicable als Col·legis professionals, així com dels Estatuts i Reglament de Règim Interior l'organització per la tramitació de la reclamació i expedient deontològic.

Conservació: Durant la tramitació de l'expedient i, finalitzada aquesta, durant els terminis exigits per llei per a atendre eventuals responsabilitats.

 • INSCRIPCIÓ A ACTIVITATS, FORMACIÓ, ESDEVENIMENTS

Finalitats: Tramitar la inscripció a l'activitat o formació organitzada i gestionar l'assistència. En cas de formacions en línia, gestionar l'alta en la plataforma de formació..

Legitimació: Execució de potestats col·legials en matèria de formació i activitats d'interès i consentiment de la persona usuària en realitzar la inscripció voluntària a l'activitat. Si és el cas, execució de l'acord de prestació de serveis.

Conservació: Durada de l'activitat o formació i, finalitzada la mateixa, durant els terminis exigits per llei per a atendre eventuals responsabilitats.

 • TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS DE JUSTÍCIA GRATUÏTA

Finalitat: Gestionar i tramitar la sol·licitud de justícia gratuïta davant l'Administració Pública competent i assessorar respecte a aquesta. Comprovació de la informació i documentació aportada per a valorar el compliment dels requeriments.

Legitimació: Llei 1/1996, de 10 de gener, d'Assistència Jurídica Gratuïta.

Conservació: Realització dels tràmits pertinents davant les Administracions Públiques i seguiment de l'expedient i durant els terminis legals de conservació.

 • TRAMITACIÓ D’ALTRES SOL·LICITUDS

Finalitats: Gestionar i tramitar la sol·licitud realitzada per l’interessat.

Legitimació: El consentiment de la persona usuària al realitzar la sol·licitud i compliment de les potestats pròpies del Col·legi i de la normativa aplicable als Col·legis professionals, així com dels Estatuts i Reglament de Règim Interior l'organització.

Conservació: Les dades personals es conservaran mentre es tramita i resol la sol·licitud corresponent i durant els terminis legals que corresponguin per a atendre eventuals responsabilitats.

 • SOL·LICITUDS DE CITA

Finalitat: Gestionar la sol·licitud de cita per al servei ofert.

Legitimació: El consentiment de la persona usuària El consentiment de la persona usuària en realitzar la sol·licitud corresponent i compliment de les potestats pròpies del Col·legi.

Conservació: Una vegada atesa la cita, durant els terminis legalment previstos per a atendre eventuals responsabilitats.

 • ENVIAMENT DEL CURRICULUM VITAE PER CORREU ELECTRÒNIC O MITJANÇANT EL FORMULARI APLICAR / EN RESPOSTA A UNA OFERTA DE FEINA.

Finalitat: Disposar de les seves dades personals i del seu currículum (CV) per a participar en els nostres processos de selecció de personal. Realitzar perfils laborals i de personalitat. Verificar referències aportades.

Legitimació: El consentiment de la persona usuària al enviar-nos les seves dades i la seva informació personal i CV per participar als nostres processos de selecció de personal. En cas de tractar-se d’un oferta de feina, aplicació de mesures precontractuals.

Conservació: Durant el desenvolupament dels processos de selecció de personal i, en cas d’haver rebut el seu CV de forma espontània, durant un termini màxim d’un (1) any per a futurs processos.

Obligació de facilitar dades personals i conseqüències de no fer-ho.

L'aportació de dades personals requereix una edat mínima de 14 anys o, si escau, disposar de capacitat jurídica suficient.

Les dades personals requerides són necessàries per gestionar les seves sol·licituds i/o prestar els serveis que pugui sol·licitar, per la qual cosa, si no ens les facilita, no podrem atendre'l correctament ni prestar-li el servei que ens ha sol·licitat.

 1. DESTINATARIS DE LES SEVES DADES PERSONALS

Les seves dades són confidencials i no se cediran a tercers, tret que existeixi obligació legal i en els casos esmentats a continuació.

En el cas d'alta de persones Col·legiades, les seves dades seran cedides al Consell General de l'Advocacia Espanyola per al control de les persones col·legiades exercents de la professió (Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals) i, en cas de ser necessari, a aquells organismes i entitats davant els quals sigui necessari identificar a les persones col·legiades. Si és el cas, també podran cedir-se a les asseguradores o corredories col·laboradores per a la gestió i tramitació de pòlisses d'assegurances.

Així mateix, les seves dades professionals i de col·legiació seran públics en el directori de professionals col·legiats, de conformitat amb la Llei Òmnibus.

En el cas de formacions en línia: Les dades personals que voluntàriament incorpori a la plataforma de formació seran públics per a la resta d'alumnat del curs.

En el cas de tramitació de l'expedient deontològic i, en cas de ser necessària la tramitació administrativa o jurisdiccional d'aquest, les seves dades podran ser cedits als organismes judicials corresponents per a la seva resolució.

Per a la tramitació de les sol·licituds de justícia gratuïta, les dades i informació aportada serà cedida a la Comissió Provincial d'Assistència Jurídica Gratuïta corresponent, a l'òrgan encarregat del reconeixement o denegació del dret a l'assistència jurídica gratuïta.

 1. DRETS AMB RELACIÓ AMB LES SEVES DADES PERSONALS

Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan el mateix s'hagi atorgat per al tractament de les seves dades. En cap cas, la retirada d'aquest consentiment condiciona l'execució del contracte de subscripció o les relacions generades amb anterioritat.

Igualment, pot exercir els següents drets:

 • Sol·licitar l'accés a les seves dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.
 • Sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats pels quals van ser recollits.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament en determinades circumstàncies.
 • Sol·licitar l'oposició al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació particular.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos previstos en la normativa.
 • Altres drets reconeguts en les normatives aplicables.

On i com sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit al responsable a la seva adreça postal o electrònica (indicades a l'apartat A), indicant la referència "Dades Personals", especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.

En cas de divergències amb l’Entitat amb relació al tractament de les seves dades, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades (www.apdcat.gencat.cat).

 1. COOKIES

 

Opció cookies necessàries:

Aquesta pàgina web únicament utilitza cookies que permeten el funcionament i la prestació dels serveis oferts en la mateixa i que en cap cas tracten dades de connexió i/o dels dispositius ni capten hàbits de navegació per a fins publicitaris. Per això, no es requereix, d'acord amb l'article 22 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, el seu consentiment per a la seva instal·lació temporal durant la seva sessió de navegació.

 1. SEGURETAT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Amb l'objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l'informem que hem adoptat totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua, i tractaments o accessos no autoritzats.

 1. ACTUALITZACIÓ DE LES SEVES DADES

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en elles, en cas contrari, no responem de la veracitat d'aquestes.

No ens fem responsables de la política de privadesa respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

La present Política de Privadesa pot ser modificada per adaptar-la als canvis que es produeixin a la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d'aquesta Web.