Societats Professionals

  • Home
  • Societats Professionals

El 26 d'abril de 2000 es va publicar al DOGC el Reglament de Societats Professionals d'Advocats, aprovat pel Consell de Col.legis d'Advocats de Catalunya en sessió de 16 de febrer de 2000.

D'acord amb el que preveu l'article 11.2 de l'esmentat Reglament, les Societats Professionals d'Advocats hauran d'inscriure's necessariament  en el Registre del Col.legi corresponent per raó del domicili social, i per tant totes aquelles que el tinguin a l'àmbit territorial del Col.legi d'Advocats de Sant Feliu de Llobregat s'hauran d'inscriure al Registre d'aquestes societats existent en el nostre Col.legi.

També, i conforme al que preveu l'article 11.5 del Reglament, les sucursals establertes a Catalunya de Societats Professionals d'Advocats amb domicili social fora de Catalunya s'hauran d'inscriure en el Registre Col.legial corresponent per raó del domicili de la sucursal.

 

Els tràmits a seguir per la inscripció son els següents:

  1. Presentació a la secretaria del Col.legi de la sol.licitud d'inscripció de la societat professional, o de la sucursal.
  2. Fotocòpia de l'escriptura pública o contracte de societat, i que haurà d'estar signada com a mínim per un dels socis.
  3. Estatuts de la societat.
  4. Acta notarial de constitució de la societat
  5. NIF de la societat
  6. Inscripció Registre Mercantil
  7. Pagament dels drets d'inscripció ( 200 €)

 

S'haurà d'acompanyar duplicat de la totalitat de la documentació.