Col·legiats no exercents

 • Home
 • Col·legiats no exercents

noexercents

Primera col·legiació residents no exercents 2019

Documentació obligatòria i indispensable per la col·legiació

 1. Instància dirigida a l’Excm. Sr. Degà. Descarregar
 2. Partida de naixement. (Certificat o fotocòpia compulsada)
 3. Certificat original de penals.(Informació sobre el tràmit). Ingressar la taxa corresponent  i presentació de la sol.licitud al carrer Garcilaso, 123 planta baixa de Barcelona
 4. Fotocòpia del títol de Llicenciat en Dret o del resguard.
 5. Fotocòpia del DNI.
 6. Una fotografia format carnet.
 7. Domiciliació bancària. Descarregar

 

 Documentació optativa i voluntària

 1. Sol·licitud d’ingrés a una de dues les Mútues:
  1. Altermútua: (Documentació a emplenar a la Secretaria del Col·legi)
  2. Mutualidad General de la Abogacía Española. (Documentació a emplenar al Col·legi)
 2. Sol·licitud gratuïta d’incorporació al Grup d’Advocats Joves. (Per advocats menors de 40 anys) Descarregar

 

Desglossament de l'import de col·legiació

 

Drets d'incorporació 300,00 €
Quota col.legial anual (de gener a desembre) 80,13 €
Certificat de col.legiació 10 €
Certificat nova incorporació Consejo
(Descarregar sol·licitud del certificat)
101,58 €
Quota ordinaria Consell (anual) 30,00 €
Quota ordinaria Consejo (anual) 39,13 €
Total a pagar en el moment de la col.legiació 560,84 €

 

 • En cas de rehabilitació després de baixa per manca de pagament es cobraran 30 € en concepte de despeses de gestió