Col·legiats exercents

 • Home
 • Col·legiats exercents

exercents

Primera col·legiació residents exercents 2019

Documentació obligatòria i indispensable per la col·legiació

  1. Instància dirigida a l’Excm. Sr. Degà. Descarregar
  2. Partida de naixement.
  3. Certificat original de penals.(Informació sobre el tràmit). Ingressar la taxa corresponent  i presentació de la sol.licitud al carrer Garcilaso, 123 planta baixa de Barcelona
  4. Per a graduats en Dret: Acreditació del títol  professional d’advocat regulat en la Llei 34/2006, de 30 d’octubre (original i fotocòpia).
   Per a llicenciats en Dret: després del 31 d’octubre de 2011, sempre que es col·legiïn en el termini de dos anys des del moment en què es trobin en condicions de sol·licitar l’expedició del títol oficial de llicenciat en Dret: Acreditació del títol de llicenciat en Dret amb expressa menció de la data de finalització dels estudis (original i fotocòpia).
  5. Fotocòpia del DNI.
  6. Una fotografia format carnet.
  7. Domiciliació bancària. Descarregar
  8. Declaració d’incompatibilitat. Descarregar
  9. Fotocòpia de l’alta censal (Model 036 o 037). (Tramitació a l’oficina de l’Agència Tributaria que et pertanyi segons el domicili de l’alta)
  10. Treballador per compte propi: Podeu triar entre fer la sol·licitud d’ingrés a una de dues les Mútues, o bé, al RETA:
    1. Altermútua: (Documentació a emplenar a la Secretaria del Col·legi)
    2. Mutualidad General de la Abogacía Española. (Documentació a emplenar al Col·legi)
    3. Fotocòpia d’inscripció al Règim Especial d’Autònoms (RETA) i del rebut del pagament.

 

  1. Treballador per compte aliè: En Règim General de la Seguretat Social (adjuntar còpia del contracte laboral com advocat. Si el contracte és com Llicenciat, assessor, adjuntar a més, un certificat de l’empresa on indiqui que treballa d’advocat per a ells).
  2. Protecció de dades.
  3. Sol·licitud d'assegurança de responsabilitat civil (import de la prima 298€/any).
  4. Acreditació de despatx únic o principal a una de les poblacions dels nostres partits judicials.

 

Documentació optativa i voluntària

 1. Sol·licitud gratuïta d’incorporació al Grup d’Advocats Joves. (Per advocats menors de 40 anys)

 

Desglossament de l'import de col·legiació

 

Drets d'incorporació 300,00 €
Quota col.legial mensual 10,15 €
Certificat de col.legiació 10 €
Certificat nova incorporació Consejo + kit sig. electrònica
Descarregar sol·licitud del certificat
165,95 €
Quota ordinaria Consell (anual) 30,00 €
Quota ordinaria Consejo (anual) 39,13 €
Total a pagar en el moment de la col.legiació 555,23 €

 

 • En cas de rehabilitació després de baixa per manca de pagament es cobraran 30 € en concepte de despeses de gestió