Logo del Colegio. Volver a Inicio.
*
*
*
Volver a Inicio 
 
 
*
*
  Castellano | Català
* * *
*
* * *
             
   
ACCÉS AL TORN D'OFICI

 

Reglament del servei d'assistència jurídica gratuïta i defensa d'ofici de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sant Feliu de Llobregat (fragment). 

Article 2- CONDICIONS GENERALS D´INSCRIPCIÓ, REQUISITS ESPECÍFICS :

1. La defensa d'ofici i l´Assistència lletrada al detingut i pres corresponen als col·legiats residents exercents dins l'àmbit territorial dels partits judicials de Sant Feliu de Llobregat, Martorell i Esplugues de Llobregat que voluntàriament s´inscriguin en els esmentats serveis, que es trobin al corrent de les seves obligacions col·legials i en l´exercici ple dels seus drets i que necessàriament hauran de reunir els requisits establerts en aquest reglament.

2. Per formar part del servei s'ha de tenir despatx habitual obert dins l´àmbit territorial del Col.legi de Sant Feliu de Llobregat i reunir almenys un d'aquests requisits:

a) Gaudir d'una antiguitat mínima de tres anys com a col·legiat exercent, dos dels quals han de ser en l'àmbit del Col.legi de Sant Feliu de Llobregat.

b) Acreditar haver-se diplomat en una Escola de Pràctica Jurídica homologada a Catalunya .

c) Acreditar un any de passantia, amb un o mes tutors , sempre que es compleixin els requisits següents i mentre no es reguli la passantia en general,


1.- Per iniciar i realitzar la passantia s'ha de ser advocat en exercici i s'ha d'estar donat d'alta a l´Il·ltre. Col.legi d'advocats de Sant Feliu.

2.- L'inici de la passantia s'ha de comunicar mitjançant un escrit adreçat a l´ Il·ltre. Col.legi d´Advocats de Sant Feliu, signat pel passant i el tutor, en el qual hauran de constar les dades del passant i de l´ advocat-tutor.
El còmput de l'any s'inicia en el moment en què es notifica a l´ Il·ltre Col.legi d´Advocats el començament de la passantia

3.- Que la passantia es realitzi sota la tutela d'un advocat que compti amb un mínim de set anys d'exercici en la professió, excepcionalment podrà ser tutor aquell advocat amb menys de set anys d'experiència professional si així ho aprova la junta de Govern de l´Il·ltre. Col.legi d´Advovats de Sant Feliu previ Informe de la Comissió del Servei de Defensa d'Ofici .

4.- Que en finalitzar l'any, es notifiqui aquesta circumstància a l´Il·ltre. Col.legi d´Advocats de Sant Feliu , s'aporti una memòria dels treballs realitzats per l'advocat passant i que aquests es considerin suficients, a criteri de la Junta de Govern. Aquest escrit ha d'estar signat pel passant i per l'advocat tutor.

Article 3- INCOMPATIBILITATS :

No podran prestar el Servei de Defensa d'Ofici i Assistència al Detingut :

a) Els lletrats que tinguin algun tipus de representació o càrrec polític, que tinguin dependència funcional , la retribució dels quals surti de l'erari , ja sigui l'Administració local, autonòmica , central o institucional.

b) Els lletrats que tinguin dependència laboral amb l'empresa pública o privada. S'entén que existeix aquesta quan el lletrat manté una prestació continuada subjecte a horari laboral. Malgrat això, s'acceptarà certificació de les empreses afectades en el sentit que el lletrat gaudirà de disponibilitat preferent al seu horari laboral per a qüestions relacionades amb el Torn d'Ofici i Assistència.

c) Els advocats inscrits en els torns d'ofici o assistència jurídica d'altres col·legis de Catalunya o de la resta de l´ Estat.

d) No estar al corrent de les obligacions col·legials.


 
 
   
           
* * *
* * *
 
subir ^ 
 
*
* * *
Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sant Feliu de Llobregat
Creus, 8, 1r 2a. 08980 - Sant Feliu de Llobregat . Barcelona.
T: 936 661 507 | F: 936 854 265 | email: icasf@icasf.net
 
*
* * * * * * *
 
 
9013 visitas | 56 usuarios/as conectados/as | cargado en seg. *